77307730-1136, 77307730-1131
08:30 - 17:30 Даваа - Баасан
Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
{{pos1}}
{{pos2}}
{{pos3}}
{{pos4}}
{{pos5}}
{{pos6}}
No file selected
3MB
{{pos22}}
{{pos23}}
{{pos24}}
{{pos25}}
{{pos26}}
{{pos27}}
{{pos28}}
{{pos29}}
{{pos30}}
{{pos11}}
{{pos12}}
{{pos13}}
{{pos14}}
{{pos15}}
{{pos16}}
No file selected
3MB
{{pos20}}
{{pos31}}
{{pos32}}
{{pos33}}
{{pos34}}
{{pos35}}
{{pos36}}
{{pos37}}
{{pos38}}
{{pos39}}
{{pos40}}
{{pos41}}
{{pos42}}
{{pos43}}
{{pos44}}
{{pos45}}
hrmCandidateKey

metaDmRecordMap - DV

{{section35}}
{{section36}}
{{section37}}
{{section38}}
{{pos9}}
3MB
{{pos22}}
{{pos23}}
{{pos24}}
{{pos25}}
{{pos26}}
{{pos27}}
{{pos28}}
{{pos29}}
{{pos30}}
{{pos19}}
3MB
{{pos32}}
{{pos33}}
{{pos34}}
{{pos35}}
{{pos36}}
{{pos37}}
{{pos38}}
{{pos39}}
{{pos40}}
{{pos41}}
{{pos42}}
{{pos43}}
{{pos44}}
{{pos45}}
Оршин суугаа хаяг
Хот/аймаг Сум/Дүүрэг Баг хороо Хаяг Сис дугаар1 Хаягийн төрөл Утасны дугаар Гар утас И-мэйл Өмчлөлийн хэлбэр Ажилтны мэдээлэл Өөрчилсөн огноо.. coordinate menu_employee Үүсгэсэн ажилтан Өөрчилсөн хэрэглэгч Бүртгэсэн огноо modifiedDate pensionaryId Сонирхогч
{{section16}}
{{section17}}
Ерөнхий боловсрол
Боловролын түвшин Элссэн он Төгссөн он УЛС Хот Сургуулийн нэр Гэрчилгээний дугаар Дүн typeCode Сис дугаар1 Боловсролын зэрэг Орсон огноо Төгссөн огноо Сургуулийн нэр Мэргэжил Ажилтны мэдээлэл Хугацаа Гадаад эсэх Ажиллаж байхдаа TimeTypeId Сургуулийн төрөл Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee isReport topic Мэргэжлийн индэкс Банкны данс дэлгэрэнгүй educationField Дипломын бүртгэлийн дугаар
Боловсролын зэрэг
Боловсролын зэрэг Элссэн он Төгссөн он УЛС Сургуулийн нэр Мэргэжил Дипломны дугаар Сэдэв Голч дүн Төрлийн код Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл Гадаад эсэх Боловсролын зэрэг Элссэн огноо Төгссөн огноо Хот Сургууль Гэрчилгээний дугаар educationField Хугацаа Ажиллаж байхдаа TimeTypeId Сургуулийн төрөл Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee Банкны данс дэлгэрэнгүй isReport Мэргэжлийн индэкс
Эрдмийн цол
Эрдмийн цол Он УЛС Хот Сургуулийн нэр Дипломын дугаар Төрлийн код Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл Боловсролын зэрэг Огноо Огноо schoolId Чиглэл Сэдэв Мэргэжил Гэрчилгээний дугаар Дуусах огноо, цаггүй Хугацаа Голч дүн Гадаад эсэх Ажиллаж байхдаа TimeTypeId Сургуулийн төрөл Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee isReport Мэргэжлийн индэкс Банкны данс дэлгэрэнгүй
Мэргэшлийн зэрэг
Зэргийн нэр Улс Байгууллага Авсан он Хүчинтэй хугацаа Гэрчилгээний дугаар typeCode Сис дугаар1 Боловсролын зэрэг Боловсролын зэрэг Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee isReport Банкны данс дэлгэрэнгүй Дүн Гадаад эсэх isWorkingTime Эхлэх огноо endDate topic Мэргэжил educationField Дипломын бүртгэлийн дугаар endYearId Сургуулийн төрөл Ажилтны мэдээлэл schoolId Хот TimeTypeId
Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт
Сургалтын нэр Он Үргэлжилсэн хугацаа УЛС Хот Байгууллага/Сургууль Чиглэл Гэрчилгээний дугаар typeCode Сис дугаар1 Боловсролын зэрэг Боловсролын зэрэг schoolId Огноо endYearId Ажилтны мэдээлэл Дуусах огноо, цаггүй Голч дүн Гадаад эсэх Ажиллаж байхдаа TimeTypeId Сургуулийн төрөл Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee isReport topic Мэргэжлийн индэкс Тушаалын дугаар Дипломын бүртгэлийн дугаар
{{section32}}
{{section13}}
Эрдэм шинжилгээ
Зохиогчийн төрөл Бүтээлийн нэр Хаана Сэтгүүлийн нэр Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн үзүүлэлт Төрлийн код Системийн дугаар Боловсролын зэрэг Ажилтны мэдээлэл Гэрчилгээний дугаар Дүн Гадаад эсэх Сургалт зохион байгуулах сургууль Ажиллаж байхдаа timeTypeId Ажилтны id Үүсгэсэн огноо Үүсгэсэн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Сургуулийн төрөл Боловсролын зэрэг Эхлэх огноо Дуусах огноо, цаггүй Сонирхогч Хот УЛС Харилцагч
Оролцсон төслүүд
Төслийн нэр Хаанаас Санхүүжсэн Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэсэн үүрэг Төрлийн код Системийн дугаар Боловсролын зэрэг Ажилтны мэдээлэл Гэрчилгээний дугаар Дүн Гадаад эсэх Сургалт зохион байгуулах сургууль Ажиллаж байхдаа timeTypeId Ажилтны id Үүсгэсэн огноо Үүсгэсэн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Сургуулийн төрөл Боловсролын зэрэг Эхлэх огноо Дуусах огноо, цаггүй Сонирхогч Хот УЛС Харилцагч
{{section21}}
{{section28}}
{{section29}}
Хөдөлмөр эрхлэлт
Байгууллагын нэр Салбар нэгж Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Ажлаас гарсан шалтгаан typeCode Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл Чиг үүрэг Удирдлага Утас Цалин Улсын байгууллага эсэх Салбар байгууллага эсэх НДД Өөрийн байгууллага эсэх Тушаалын дугаар menu_employee modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч isAbnormal Бүртгэсэн хэрэглэгч Тушаал Сонирхогч
Шагнал
Огноо Төрөл Шагналын нэр Хаанаас Тайлбар typeCode Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл Тушаалын дугаар diplomatLevelId Ажиллах хугацаандаа авсан эсэх menu_employee Тушаал Бүртгэсэн хэрэглэгч Өөрчилсөн хэрэглэгч Үүсгэсэн огноо жил modifiedDate menu_employee Сонирхогч
{{section5}}
{{section9}}
Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)
Таны хэн болох Овог Нэр Төрсөн он Хаана ажилладаг Албан тушаал Төрлийн код Сис дугаар1 Төрсөн огноо Хот/аймаг Сум/Дүүрэг Утасны дугаар Голомт эсэх menu_employee menu_employee Регистрийн дугаар modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч familyId Бүртгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч
Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр/нөхөр-ийн эцэг, эхийг оруулан бичнэ.)
Таны хэн болох Овог Нэр Төрсөн он Хаана ажилладаг Албан тушаал Төрлийн код Сис дугаар1 Төрсөн огноо Төрсөн хот/аймаг Төрсөн сум/дүүрэг Утасны дугаар isSameCompany familyEmployeeId menu_employee Регистрийн дугаар modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч familyId Бүртгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч
{{section7}}
{{section8}}
Гадаад хэлний мэдлэг
Хэл Ерөнхий түвшин Уншаад ойлгох Бичих Сонсох Ярих id Ажилтан Сонирхогч readValue writeValue listenValue Шалгалтын оноо speakValue Ажилтны мэдээлэл
Олон улсын хэмжээнд нийтлэг хэрэглэдэг түвшийн тогтоох шалгалт
Төрөл Нэр Огноо Шалгалтын оноо Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл Сертифкатын дугаар modifiedDate Үүсгэсэн огноо Байгууллагын нэр Хувь /%/ жил Бүртгэсэн хэрэглэгч Өөрчилсөн хэрэглэгч menu_employee Сонирхогч
Хавсралт файл (Бүтээлийн жагсаалт, Иргэний үнэмлэх, Бакалаврын диплом, Магистрын диплом эдгээр 4 файлыг хавсаргаж байж анкет илгээгдэхийг анхаарна уу. Хэрвээ та файл хавсаргаагүй файлын төрөл сонгож өгсөн бол устгана уу.)
Төрөл Файл URL Сис дугаар1 Тушаалын дугаар Өгсөн эсэх Өгсөн огноо Файлын нэр Ажилтны мэдээлэл fileSize Өргөтгөл modifiedDate menu_employee Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Бүртгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч
{{section33}}